naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych rodo Ochrona danych

art

naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych rodo. Ochrona danych osobowych w świecie śmiałych technologii. Artykuł w całości zostanie religijny problemom związanym z zastosowaniem śmiałych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym związane coraz bardziej wpływają na poziom ochrony danych osobowych. Nakłada się na to coraz większy pułap skomplikowania przepisów prawa dotyczących tej samej innymi słowy zbliżonej materii, nie tylko o ochronie danych osobowych, przecież zarówno innych aktowe, czego przykładem są obowiązujące od niedawna przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Podczas artykułu poruszymy istotne problemy stosowania kodeksów o ochronie danych osobowych w obrocie elektronicznym, które między innymi odnoszą się do naruszeń ochrony danych, profilowania i automatyzacji decyzji, otwierania danych osobowych pochodzących ze sfery publicznej, lub sztucznej inteligencji. W wystąpieniach wzięte pod uwagę zostaną ostatnie zmiany w prawie także aktualne stanowiska i działania właściwych organów. Czy za skuteczne funkcja hackera odpowiada dysponent i w który sposób temu przeciwstawiać się ? Analiza i wnioski wynikające z decyzji Prezesa UODO z 10.09.2019 r. nakładającej administracyjną karę pieniężną. Odpowiedzialność wynikająca z artykułów o ochronie prywatności. Wskazówki dla ADO po lekturze decyzji i jej komentarzy. Reakcja środowiska bezpieczeństwa danych. Dołożenie należytej staranności i optymalny selekcja środków ochrony. Autonomia decyzyjna ADO. Skutki decyzji dla procesu analizy niebezpieczeństwa w ochronie danych. Zarządzanie różnymi incydentami związanych z ochroną informacji w systemie informatycznym – incydent cyberbezpieczeństwa a naruszenie ochrony danych: Kwalifikowanie incydentów (incydent IT, incydent cyberbezpieczeństwa, wykroczenie ochrony danych). Uznanie incydentu za naruszenie ochrony danych. Jednolite podejście do zarządzania incydentami. Profilowanie osób fizycznych i automatyzacja rozstrzygnięć – pożyteczne problemy w stosowaniu RODO i przepisów krajowych: Różnica między profilowaniem a zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Dopuszczalność profilowania na gruncie RODO. Zautomatyzowane decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób naturalnie na nią wpływające. Przypadki, w których można podejmować decyzje w sposób gruntownie zautomatyzowany. Dopuszczalność podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Prawa bankowego i w ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Obowiązek informowania o profilowaniu dodatkowo o dokumentnie zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Prawo do uzyskania wyjaśnień odnośnie do podstaw decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany. Realizacja w obrocie elektronicznym wniosków osób, których dane dotyczą realizujących uprawnienia określone w RODO: problem identyfikacji osoby składającej wniosek jako osoby, której dane dotyczą, funkcja w obrocie elektronicznym pełnomocnika osoby, której dane dotyczą, dopuszczalność ograniczania przez administratora „kanałów komunikacji” z osobą, które dane dotyczą? warunki komunikacji z osobą, której dane dotyczą – bezpieczne transfer informacji i treści danych osobowych, nie uwzględnienie wniosku: przyczyny i wymagania formalne, przygotowanie organizacyjne i techniczne administratora do realizacji wniosków składanych w obrocie elektronicznym. Ochrona danych osobowych a sztuczna inteligencja. Wykorzystanie danych osobowych z sektora publicznego dla potrzeb usług cyfrowych – otwieranie danych i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego: Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie – wprowadzenie w tematykę. Ramy ustawowe ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego: dyrektywy re-use, regulacja krajowa. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: informacja sektora publicznego, ponowne wykorzystywanie, dane osobowe jako informacja bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z rodo sektora publicznego. Zasady i tryby ponownego wykorzystywania danych osobowych w zakresie informacji sektora publicznego: udostępnienie danych/informacji sektora publicznego w systemach teleinformatycznych, przekazanie danych/informacji sektora publicznego na wniosek, przeszkoda obowiązków informacyjnych w związku z ponownym wykorzystywaniem danych osobowych, dane osobowe jako warunek ponownego wykorzystywania. Nierozwiązane problemy. Podsumowanie. Privacy by wygląd – wszechstronne ujęcie do ochrony danych osobowych na etapie projektowania rozwiązań informatycznych.

Komentarze: 1


noavatar.png
Dagmara Kafar pracownik ustalania lokalizacji inwestycji 2020-05-23

Wyobrażam sobie, że wspomnieliście o bardzo ciekawych tematach, doceniam to miejsce.